inspirace pro Život

Kvalita příspěvků  je pro mne na prvním místě, publikum nepodceňuji…

Milan Kola, editor

AKTUÁLNĚ

Stalin jako diktátor vládl jedné šestině světa. Jeho říše byla ovšem nesmírně zaostalá. Věřil tomu, že právě zde má vzniknout komunistický ráj, ale k tomu bylo zapotřebí proměnit zaostalou zemědělskou zemi v průmyslovou velmoc. V roce 1928 se Stalin rozhodl vyhlásit první pětiletý plán a zahájil rozsáhlou industrializaci a urbanizaci. Současně se rozhodl zlikvidovat kočovný způsob života, který byl především v oblasti Střední Asie, Kazachstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu.

Protože průmysloví dělníci musí něco jíst, tak se v roce 1929 rozjela rozsáhlá kolektivizace zemědělství, která spočívala v tom, že se zemědělcům zabavilo všechno, co měli, a vytvořily se kolchozy, kde všichni měli pracovat na společných polích.

Jeden ze základních dekretů, který umožnil bolševikům v roce 1917 zvítězit, byl dekret o půdě. Statisíce drobných rolníků dostaly půdu, kterou jim teď zase vzali. Vůči tomu byl velký odpor a na venkově bych kvůli tomu nastolen teror. Nejprve v Kazachstánu, potom na Ukrajině a také v centrálním Rusku.

Vypukly hladomory, které si neumíme představit. Miliony lidí zemřely hladem. V Kazachstánu asi milion a půl, což byla třetina obyvatelstva. Na Ukrajině a v centrálním Rusku se odhadují tři až čtyři miliony lidí, přesná čísla nejsou.

Takzvaní kulaci (statkáři, střední zemědělci) byli z celými rodinami posíláni do vyhnanství, kde žili v systému gulag a budovali tam zemědělské farmy a nová města v oblastech, které byly do teď neosídlené a kde panovaly kruté přírodní poměry (Ural, Sibiř, Dálný východ, pouště ve Střední Asii).

Když se k moci v Německu dostal Hitler, začal Stali přemýšlet nad tím, které skupiny obyvatel ho zradí, až je napadnou Němci, a přidají se k Němcům.

Nalezl několik skupin potenciálních nepřátel:

 • příslušníky elit z carských časů (šlechta, důstojníci carské armády, podnikatelé, intelektuálové, … )
 • všichni, kdo byli počátkem třicátých let odsouzeni k nuceným pracím a postupně se vraceli domů
 • příslušníci národností, které byli Sovětským svazem znevolněni: Ukrajinci a Poláci

Stalin začal tyto tři skupiny obyvatel systematicky likvidovat.

Miliony lidí se ničeho nedopustily, ale byly potrestány, protože by mohly zradit svého milovaného vůdce.

V biblickém textu se dočítáme něco podobného. Farao v něm přemýšlí stejně paranoidně jako diktátor Stalin:

 

 • V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.
 • Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.
 • Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“
 • Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.
 • Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.
 • Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.
 • Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.
 • Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:
 • „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“
 • Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.
 • Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“
 • Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“
 • Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.
 • Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

Exodus 1, 9-21

Velký teror panoval v Sovětském svazu mezi lety 1937 a 1939 a byl ukončen teprve smlouvou o přátelství mezi Sovětským svazem a Německem v srpnu 1939.

Více ve zvukovém příspěvku:

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov
Download: MS OneDrive

0 Facebook

DOPORUČUJI

Na počátku byl vztah

O lásce nelze mluvit v chladné próze. Nikdo nám neřekne, co je láska. Nedá se zvážit, změřit, monitorovat voltmetrem. Zůstává zastřena tajemstvím. Přitom je láska tím nejdůležitějším, co my lidé v životě hledáme.

 

Když se dva lidé opravdu setkají, narodí se anděl, někdo třetí, který by jinak nebyl.

 

Co se děje?
Co je to vztah?
K čemu dojdeme, pokud přirovnáme vztah  k tanci?

 

Poslechněte si přednášku Pavla Hoška.

DOPORUČUJI

Na počátku byl vztahO lásce nelze mluvit v chladné próze. Nikdo nám neřekne, co je láska. Nedá se zvážit, změřit, monitorovat voltmetrem. Zůstává zastřena tajemstvím. Přitom je láska tím nejdůležitějším, co my lidé v životě hledáme. Když se dva lidé opravdu setkají, narodí se anděl, někdo třetí, který by jinak nebyl. Co se děje? Co je to vztah? K čemu dojdeme, pokud přirovnáme vztah  k tanci? Poslechněte si přednášku Pavla Hoška.

Proč to dělám?

„První, co duše potřebuje, aby dospěla k poznání Boha, je sebepoznání.“ (Sv.Jan od Kříže)

Cesta k Bohu nebo chcete-li prostě ke skutečnostem života, které nás přesahují (například KRÁSA), vede skrz nitro člověka. Nevím-li, kdo jsem, nemohu nikdy pochopit či nalézt smysl svého života, tedy odkud jsem, co tu dělám a kam jdu.

O to mně dlouhodobě jde. Autenticky uchopit život a žít ho. Asi je to příliš odvážné tohle tvrdit.  Kdo ví, co mě vlastně motivuje… Ale dobře, dokud tu jsem, tak se Život budu snažit hledat a nalézat…a hlavně žít. Tyto stránky k tomu mají pomoci. A snad pomůžou i Vám. Milan Kola junior